Kiểm soát viên Thành phố là gì?

Bạn có biết rằng cứ bốn năm một lần, cử tri Los Angeles bầu một Thị trưởng, Luật sư Thành phố, VÀ Kiểm soát viên Thành phố? Nhiều người không biết về vị trí Kiểm soát viên thành phố nhưng Kiểm soát viên thành phố là Giám đốc Kế toán, Kiểm toán và Giám đốc Thanh toán được bầu chọn của thành phố. Bạn muốn biết thành phố chi tiêu tiền của CHÚNG TÔI như thế nào? Hãy hỏi Kiểm soát viên Thành phố. Bạn muốn biết tiền của Thành phố đến từ đâu? Hãy hỏi Kiểm soát viên Thành phố.

Kiểm soát viên cũng có quyền tiến hành đánh giá hoạt động của các sở ban ngành Thành phố, cho phép kiểm tra tính hiệu quả của các bộ phận.

Hiện tại, có hơn 160 nhân viên thực hiện kiểm toán độc lập, quản lý biên chế và chi tiêu của Thành phố, báo cáo về tài chính của Thành phố, và cung cấp các số liệu và dữ liệu của Thành phố trực tuyến.

Để thực hiện các chức năng được giao theo Điều lệ của Kiểm soát viên, Văn phòng Kiểm soát viên thành phố có ba bộ phận chính - Dịch vụ Kiểm toán, Hoạt động Kế toán, Báo cáo và Phân tích Tài chính - ngoài Ban lãnh đạo và nhân viên của Văn phòng Điều hành và Dịch vụ Quản lý.

Văn phòng điều hành hỗ trợ Kiểm soát viên với các nhân viên chuyên trách về truyền thông, lập lịch trình, công nghệ và đổi mới, tiếp cận cộng đồng và các vấn đề của chính phủ. Dịch vụ Quản lý chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của nhân sự, biên chế bộ phận, ngân sách, kế toán và quản lý cơ sở vật chất cho văn phòng Kiểm soát viên. (Nguồn: lacontroller.org)